foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Legionowskie Stowarzyszenie Promocji SamorządnościZarząd Stowarzyszenia

 

 

 

Bogdan Kiełbasiński - Prezes Zarządu

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Policealnego Studium Administracji Państwowej. Ukończył również Podyplomowe Studium Ubezpieczeń i Bankowości na Politechnice Warszawskiej. Zawodowo związany z rynkiem ubezpieczeń. Wieloletni dyrektor sprzedaży w towarzystwach ubezpieczeniowych. Aktualnie prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego współpracując z wiodącymi na polskim rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi. Żonaty, dwoje dzieci.

 

 

Józef Dziedzic - Wiceprezes Zarządu

Oficer Wojska Polskiego. Żonaty. Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy. Radny trzecią kadencję, reprezentujący mieszkańców osiedli: Piaski, Bukowiec, Grudzie oraz Kozłówka. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Szczególnie interesuje się rozwojem komunikacji kolejowej z Warszawą, działalnością na rzecz seniorów a także wspieraniem inicjatyw ukierunkowanych na kształcenie oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Zwolennik wychowania młodzieży przez sport, decentralizacji działalności sportowej poprzez angażowania się organów gminy w organizowanie przedsięwzięć sportowych na osiedlach mieszkaniowych. Członek Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski. Aktywnie wspiera działalność organizacji kombatanckich oraz byłych żołnierzy zawodowych.

 

 

 

Andrzej Pliżga - Wiceprezes Zarządu

Urodzony w Legionowie. Inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej. Moje życie zawodowe związane było z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Byłem członkiem Zarządu Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po tym doświadczeniu ukończyłem kurs zarządzania nieruchomościami i w 2002 roku zdałem państwowy egzamin licencjonowanego zarządcy nieruchomości otrzymując Licencję Zarządcy Nieruchomości.. Od tamtej pory zajmuję się zarządzaniem i administrowaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz obiektami komercyjnymi. Żonaty, dwoje dzieci.

 

 

 

Paweł Lewandowski - Członek Zarządu

Żonaty, absolwent trzech fakultetów na UW (administracja samorządowa, gospodarka przestrzenna, polityka społeczna), własna działalność gospodarcza; pracował przy organizacji turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży: Coca Cola Cup, Real Junior Cup, Turniej Orlika; prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapii; współpracuje z Akademickim Związkiem Sportowym i Szkolnym Związkiem Sportowym.

 Małgorzata Luzak

 

Małgorzata Luzak - Członek Zarządu

Magister filologii polskiej - Uniwersytet Warszawski, nauczyciel dyplomowany, przez 34 lata wychowawca i nauczyciel języka polskiego w ZSO nr 2( 17 lat w II LO); aktualnie emerytka. Mężatka z 37-letnim stażem, dwoje dzieci.

 

 

 

Danuta Ulkie - Członek Zarządu

Mężatka, dwoje dorosłych dzieci. Mieszkanka Legionowa od ponad 30 lat. Były pracownik I Oddziału ZUS w Warszawie, obecnie emerytka. Przewodnicząca Rady Osiedla "Sobieskiego" przy SMLW w Legionowie. Ławnik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Z pełnym zaangażowaniem uczestniczy w życiu społecznym mieszkańców osiedla "Sobieskiego" ze szczególnym uwzględnieniem sprawy bezpieczeństwa, ładu i porządku. Wieloletnia działalność, zarówno w Radzie Nadzorczej SMLW jak i Radzie Osiedla "Sobieskiego" pozwoliły zdobyć wiedzę, fachowość i doświadczenie, które pozwolą na podejmowanie dalszych działań służącym zaspakajaniu potrzeb mieszkańców osiedla. Zapewne charakteryzujący upór, doświadczenie, pracowitość i konsekwencja pozwolą na realizację nowych zadań.

 

Wacław Kerpert - członek zarządu

Członek Zarządu od chwili powstania Stowarzyszenia. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończona specjalizacja podyplomowa z Organizacji Pomocy Społecznej. Wieloletni Dyrektor placówek opiekuńczych. Współpracownik i konsultant organizacji na Litwie, Łotwie i Estonii. Aktualnie prowadzi własne przedsiębiorstwo. Trzecią kadencje pełni funkcję Wice Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menagerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia. Jest przedstawicielem Polski w EDE (European Association for Directors Care Homes for the Elderly). W 2007 roku dzięki jego Staraniom Polskie Stowarzyszenie wstąpiło do EDE a on został Członkiem General Board EDE. Rozpoczął tam promocję Polski współorganizując konferencję w kraju i zagranicą. Od 2005 r. rozpoczął intensywną współpracę z Państwami Bałtyckimi ( Litwa, Łotwa, Estonia ) która zaowocowała organizacją corocznych konferencji Państw Bałtyckich i umożliwiła wymianę doświadczeń oraz znacznych grup pracowników między Polską a tymi państwami. Jego działalność na polu międzynarodowym pozwoliła na przedstawienie osiągnięć polskiego systemu pomocy społecznej i umożliwiła innym państwom wykorzystywanie polskich doświadczeń. Współuczestniczył w pracach związanych ze zmianami w Pomocy społecznej w okresie zmiany ustrojowej. Był wśród organizatorów pierwszych spotkań związanych z powstaniem w Polsce olimpiad specjalnych. Współorganizował w latach 90-tych pierwsze w Polsce turnusy rehabilitacyjne w kraju i zagranicą dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Często jest proszony o społeczne konsultacje związane z funkcjonowaniem i tworzeniem placówek Pomocy społecznej tak w kraju jak i zagranicą.