^ Do góry
facebook

Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY

Odwiedzono Nas

0262552
Dzisiaj
Ten Tydzień
Ten Miesiąc
Łacznie
21
381
1529
262552

Twoje IP: 23.20.240.193
Czas UTC: 2018-05-28 01:03:03

Statut

 

STATUT LEGIONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA PROMOCJI SAMORZĄDNOŚCI

"NASZE MIASTO NASZE SPRAWY"

 ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności "Nasze Miasto Nasze Sprawy" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie postaw oraz inicjatyw i działań sprzyjających aktywizacji lokalnych struktur samorządowych, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2

Stowarzyszenie używa skrótu "Nasze Miasto Nasze Sprawy".

§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Legionowo.

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tytułu tego posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CEL I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1) propagowanie i popularyzowanie idei samorządności,
2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych,
3) wspieranie osiągnięć organizacyjnych z zakresu rozwoju samorządności,
4) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
5) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,
6) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
7) wydawanie czasopisma pn. "Nasze Miasto Nasze Sprawy",
8) tworzenie komitetów wyborczych i uczestnictwo członków Stowarzyszenia w wyborach samorządowych.

§ 9

Stowarzyszenie dla realizacji swoich statutowych celów może prowadzić działalność gospodarczą i powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

§ 10

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który :
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie jest pozbawiony praw publicznych,
3) przynależność do Stowarzyszenia zadeklaruje bez przymusu innych osób,
4) złoży deklarację członkowską.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec na stałe zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki wymienione w ust. 1.

§ 12

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są :
1) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) zabiegać o sprawne funkcjonowanie i rozwój samorządów lokalnych,
4) dbać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowisk samorządowych,
5) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
6) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
7) regularnie opłacać składki.

§ 15

Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności :
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
6) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków,
7) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 16

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi składając oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 15 pkt 2 -7.

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez :
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd :
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b,
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierć członka.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są :
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszystkich w każdy skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków. Jeżeli w wyznaczonym terminie brak będzie wymaganej połowy członków to może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia drugi termin, w którym może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie statutu i zmian w statucie,
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 23

1. Zarząd składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z prezesa, 2 wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy :
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) wykonywanie wszystkich innych czynności nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 członka.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 25

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz z ofiarności publicznej.

§ 27

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie w tym prezes lub wiceprezes Zarządu.

§ 28

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Luisa Spagnoli Il brand Luisa Spagnoli woolrich outlet presenta la sua collezione abbigliamento per la prossima woolrich outlet stagione fredda 2017, tra capi eleganti ma perfettamente funzionali alla vita di tutti i giorni.woolrich outlet La famosa maison umbra, nata dall’intuizionewoolrich outlet di Luisa Spagnoli nel 1928, rappresentò una sorta di woolrich outlet rivoluzione nel campo industriale italiano. Non solo woolrich outlet una donna imprenditrice, ma anche in grado di woolrich outlet italia coinvolgere altre donne nella produzione dei woolrich outlet italia capi da lei ideati. L’azienda di Luisa Spagnoli,woolrich outlet bologna allora cinquantenne, contribuì alla crescitawoolrich outlet bologna e alla modernizzazione dell’Umbria e del woolrich outlet bologna Centro Italia, lasciando un’improntamoncler outlet indelebile nella storia della moda e non solo. La collezione Luisa Spagnoli abbigliamento moncler outlet autunno inverno 2016 2017 continua ad essere chic e fedele alla tradizione, ma con tutta l’innovazione delle linee moderne e dei materiali più pregiati. Abiti, gonne,moncler outlet maglieria, cappotti, colori chiari e scuri si mescolano in una collezione che non deluderà le ammiratrici del brand COLLEZIONE LUISA SPAGNOLI AUTUNNOmoncler outlet INVERNO Un abito da sera corto, per le serate più mondane ma non eccessivamente eleganti, questo minidress in georgette di sera in color carta da zucchero, con gonna inmoncler outlet online tulle ricamato con paillettes e cristalli. Lo scollo è tondo con pince e non ha maniche. Vi presentiamo la collezione di abbigliamento moncler outlet online Peuterey per l’autunno inverno 2016 2017,moncler outlet online tra capi d’spirazione street style e altrimoncler outlet online più sofisticati, ma sempre urbani. La prossima stagione vedrà tornare di moda il glampeuterey outlet rock, ma anche il tipico stile british anni ’70, moltomoncler outlet online vintage ma senza tempo. Le stampe a quadretti sipeuterey outlet mescolano capi spalla dall’allure sportiva, piumini,peuterey outlet cappotti e giacche creano mix di look nuovi, grazie anche alle linee sempre diverse. Il brand italiano nel 2002 si ripromette,peuterey outlet da manifesto, di non esagerare e non cadere mai nella parte più farsesca della moda. Moderno ed elegante, Peuterey punta sulla qualità e si propone di esserepeuterey outlet la stella polare nel luxury casualwear. Ecco le sue proposte per la stagione fredda 2017. PEUTEREY DONNA, NUOVA COLLEZION La più classica delle giacche sportive invernali: il peuterey outlet piumino lungo! Il tipico aspetto a trapuntino, il cappuccio per riparare testa e collo dall’umidità e dal freddo,è perfetto non solo in alta quota ma anche, e soprattutto, in città, abbinato ad un look casual ma non sciatto.